Search
Close this search box.

Pro hlášení havárií a poruch klikněte zde >>>

GDPR – vlastníci

Zásady zpracování osobních údajů (v souladu s článkem 5 Nařízení GDPR)

Správa nemovitostí AVEMA Praha s.r.o. se při zpracování osobních údajů řídí zásadami, které jsou v souladu s článkem 5 Nařízení o ochraně osobních údajů (679/2016). Osobní údaje musí být:

 1. ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“);
 2. shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely se podle čl. 89 odst. 1 nepovažuje za neslučitelné s původními účely („účelové omezení“);
 3. přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace údajů“);
 4. přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny („přesnost“);
 5. uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných tímto nařízením s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů („omezení uložení“);
 6. zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“).

Správa nemovitostí AVEMA Praha s.r.o. jako správce osobních údajů
Kontaktní údaje správce osobních údajů:
Kubánské nám. 1391/11
(administrativní budova Garden Eleven)
100 00, Praha 10

Vaše práva jako subjektu údajů
Svá práva můžete uplatnit přímo u správce – tj. AVEMA Praha s.r.o., nejlépe (žadatel se musí prokazatelně identifikovat), osobně nebo písemně na výše uvedené adrese.

Žádost musí obsahovat tyto identifikační údaje žadatele, resp. subjektu údajů:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresa místa trvalého pobytu/bydliště.

V žádosti musí být dále přesně specifikováno, jaké právo žadatel uplatňuje a způsob pro doručení/předání odpovědi.

Pro vyřízení žádosti musí být ověřena totožnost žadatele, který své právo uplatňuje. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy je žádost doručena prostřednictvím datové schránky.

V případě podání žádosti prostřednictvím poštovní doručovací služby je nutný úředně ověřený podpis žadatele, resp. subjektu údajů uvedený na žádosti. Při osobním podání žádosti bude ověření totožnosti provedeno na základě předložení občanského průkazu či jiného dokladu, který identifikuje osobu žadatele.

Pokud se jedná o lhůty na vyřízení Vaší případné žádosti o výkon níže uvedených práv (podle článků 15 až 22 obecného nařízení), musí být informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
Právo na opravu
Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Další práva:
Právo na omezení zpracování

 1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
  1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 2. Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
 3. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

Právo na přenositelnost
Co znamená právo na přenositelnost údajů?

Právo na přenositelnost je zcela nové právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné.

Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:

 • o musí jít o zpracování založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě,
 • o zpracování se provádí automatizovaně.

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku
Kdy lze vznést námitku proti zpracování osobních údajů?
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

 • o zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • o zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo podat stížnost k dozorovému orgánu
Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 1. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení.
 2. Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany.

Právo na odvolání souhlasu
Podmínky vyjádření souhlasu

 1. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, musí být správce schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 2. Pokud je souhlas subjektu údajů vyjádřen písemným prohlášením, které se týká rovněž jiných skutečností, musí být žádost o vyjádření souhlasu předložena způsobem, který je od těchto jiných skutečností jasně odlišitelný, a je srozumitelný a snadno přístupný za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Jakákoli část tohoto prohlášení, která představuje porušení tohoto nařízení, není závazná.
 3. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.
 4. Při posuzování toho, zda je souhlas svobodný, musí být důsledně zohledněna skutečnost, zda je mimo jiné plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů, které není pro plnění dané smlouvy nutné.

Informace o zpracovávaných osobních údajích aneb jaké osobní údaje zpracováváme?
Podrobné údaje o osobních údajích, které zpracováváme: Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, u daňových rezidentů doklad prokazující totožnost, údaje o vyživovaných osobách žijících ve společně hospodařící domácnosti (dále SHD) a osobách žijících ve SHD, údaje o dosažených příjmech, údaje o zdravotním stavu, o trestních deliktech, o pravomocném odsouzení, usnesení správních orgánů a soudů, o dosaženém vzdělání, o osvědčení, o zdravotní pojišťovně, o výplatě (č. bankovního účtu pro zasílání výplaty), další údaje vyplývající ze zákona.

Pohotovostní služba je poskytována pracovníkem pohotovosti mimo běžnou pracovní dobu správce (tj. ve všední dny od 16:30 do 8:00 hodin  a o víkendech a svátcích plných 24 hodin) pro SVJ, k účelu hlášení havárií na objektech ve správě AVEMA Praha s.r.o., které mají tuto službu sjednánu ve smlouvě se správcem. Při hlášení havárie prosím uveďte své jméno, adresu objektu a popište pracovníkovi pohotovosti o jakou havárii se jedná.

Upozorňujeme volající, že s účinností od 1.1.2024 je naše pohotovostní linka monitorována a hovory jsou v rámci zkvalitňování našich služeb nahrávány. S případnými dotazy ohledně uchování dat v souvislosti s GDPR se prosím obracejte na náš e-mail: avema@avema.cz.

V pracovní době kontaktujte prosím svého technika, na kontaktech uvedených na nástěnce v domě.

Chci poptat služby Avemy

Zanechte nám svůj kontakt, brzy se Vám ozveme.